بازدید هیئت مدیره انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم (ع) در پایان سال 1396 از قسمتهای مختلف مرکز توانبخشی شهید آیت اله صدوقی