دسته: گزارش ها

شصت و دومین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)