دسته: گزارش ها

شصت و ششمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)