بازدید جناب آقای مهندس منتظری شهردار محترم شهرستان نجف آباد از ساختمان جدید انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)