بازدید مدیریت محترم انجمن جنان از انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم(ع)

درتاریخ 95/02/14 مدیریت محترم انجمن جنان از  انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) بازدید نمودند.