بازدید اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن خیریه از ستاد پشتیبانی

 

در تاریخ 95/12/18 اعضاء محترم هیئت مدیره انحمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) از ستاد پشتیبانی انجمن خیریه بازدید داشتند .