اهداف مرکز توانبخشی شهید آیت اله صدوقی

 

بخش شبانه روزی

 

1-نگهداری و توانبخشی توانخواهان

 

2- کمک به برقراری بهداشت روانی خانواده ها و جامعه

 

بخش آموزشگاه روزانه

 

آموزشگاه حرفه آموزی این مرکز از سال 1378 با سه کارگاه حرفه آموزی و دو کارگاه پیش حرفه ای (LSE) با حرفه های موکت بافی، گچبری، باغبانی و تعداد 30 نفر توانخواه شروع بکار نموده، بتدریج کارگاه های قلم زنی و معرق، کیف دوزی به کارگاه های حرفه ای اضافه شد و تعداد توانخواهان به 60 نفر رسید.در حال حاضر این واحد فعال 50نفر توانخواه روزانه و دو نفر از توانخواهان بخش شبانه روزی و تعداد 7 کارگاه حرفه آموزی و یک کارگاه LES ( آموزش مهارتهای زندگی) اداره میشود.