مرکز دیالیز حضرت ابوالفضل (ع) بیمارستان شهید محمد منتظری

 

از خیابان می گذشتم چشمم به تابلوئی جنب بیمارستان شهید محمد منتظری افتاد که روی آن نوشته شده مرکز دیالیز حضرت ابوالفضل (ع) که با همت انسانهای والا و خیراندیش توسط انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در سال 1376 تاسیس شده و اداره می گردد.
وارد مرکز دیالیز که شدم فضای غریبی آزارم می داد . آنقدر که احساس می کنم اتاقهای دلگیرش برایم خفقان آور شده اند. چه غروب دیگری دارد اینجا؛ سالنی دارد و حضوری غمگینانه که در انتظار بهبودی لحظه شماری می کند . هزینه های سنگین بیماری و دارو ، اینجا سکوت حکم فرماست ، بدنهائی بی رمق و بی جان با چشمان فرورفته، خیره به شلنگی که حیات آنان را رقم می زند. شیلنگ پرخونی که یکسر آن به سرخرگ و سیاهرگ و سر دیگری آن به دستگاه دیالیز متصل است.

 این شلنگها که خون زندگی در آن جریان دارد بر دست های بی رمق و سفید انسانهائی بسته شده که پوست به استخوان رسانده و چشمهایش دریچه ای به آینده روشن نمی گشاید. خون مصموم وارد دستگاه می شود و خون تصفیه شده از شیلنگی دیگر به سرخرگ می ریزد. این دستگاه جبران نارسائی کلیه را می کند و او را که ناتوان ، چشم به این دستگاه دوخته همچنان به آینده امیدوار می سازد.