بازدید جناب آقای امیری ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

درتاریخ 95/02/01 جناب آقای امیری ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) بازدید نمودند.