بازدید ریاست محترم کمیته امداد استان اصفهان و شهرستان نجف آباد از ساختمان جدید انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

  در تاریخ 95/03/06 ریاست محترم کمیته امداداستان اصفهان و شهرستان نجف آباد از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) بازدید نمودند.