بازدید جناب آقای کبیری و جناب آقای عبدالهی از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

در تاریخ 95/02/15 جناب آقای کبیری و آقای عبدالهی از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)بازدید نمودند.