بازدید ریاست محترم شبکه بهداشت استان اصفهان و شهرستان نحف آباد انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

درتاریخ 95/03/06 ریاست محترم شبکه بهداشت استان اصفهان و شهرستان نجف آباد از  انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) بازدید نمودند.