بازدید سفرای کشور عراق از انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم(ع)

بازدید سفرای کشور عراق و استاندارمحترم نجف از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) و واحد پشتیبانی انجمن و مرکز دیالیزبیمارستان شهید محمدمنتظری ومرکز توانبخشی شهید صدوقی امیرآباد