بازدید اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) نجف آباد

 

روز سه شنبه مورخ 96/9/21 اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) نجف آباد بازدید نمودند.

 

در این بازدید جناب آقای علی سلیمان نژاد مدیرعامل انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) از فعالیتها و روند کار انجمن گزارشی ارائه نمودند.