اولین جلسه مهندسین ساختمان دیالیز انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

 در تاریخ 29 تیر 1395 اولین جلسه مهندسین در رابطه با ساختمان جدید دیالیز در انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) برگزار گردید.