دومین جلسه ساختمان دیالیز انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

 

 در تاریخ 96/6/27 جلسه ای با حضور مدیرعامل انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) جناب آقای علی سلیمان نژاد و شرکت معماری آکاد برگزار گردید. در این جلسه قرارداد تهیه طرح ساختمان مرکز دیالیز 56 تخت خوابه حضرت قمر بنی هاشم(ع) که در مجاورت مجتمع خدمات درمانی رفاهی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) قرار دارد، پس از بحث و گفتگو با شرکت معماری آکاد منعقد گردید.